Saturday, 4 December 2010

kʰæn ju ɹid ðɪs?

wɛlkʌm tʰu ðə ɪntənæʃnəl fənɛtɪk ælfəbɛt (ɑⁱpieⁱ) wɛɹ wɹdz ɑɹ spɛld ɛgsækli æz ðɛⁱ ɑɹ pɹoᵘnæᵘnst. ðɪs ɪz wʌd ɑⁱ hæv bɪn lɹnɪŋ ðə pʰæst fju wiks ɪn mɑⁱ kʰɹɔs kʰʌltʃʊɹəl kʰɔmjunɪkeⁱʃnz kl̥æs. si bɪloᵘ foɹ sʌm pɪktʃəɹz ænd wɑtʃ dænjəl mɛⁱk ə mɛs ɔv θɪŋz.
Translation:

Can you read this?

Welcome to the International Phonetic Alphabet (IPA) where words are spelled exactly as they are pronounced. This is what I have been learning the past few weeks in my Cross-Cultural Communications class. See below for some pictures and watch Daniel make a mess of things.
And here is Daniel trying out one of those difficult R sounds...
 
 
The most fun class of the year so far! =)

No comments: